Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van der kemp: — deze zijn mannen, wachters op Sions muren, die, uit zuivere liefde tot de waarheid, hunne krachten, onder Gods zegen, hebben aangewend en nog aanwenden, om de regtzinnige Hervormde leer te ver* dedigen, de voorregten van de Hervormde Kerk in ons Taderland te handhaven en de listen en lagen van het liberalismus te verijdelen; — mannen te goeder naam en faam, en die in dit opzigt wel tegen de Groninger Hoogleeraren kunnen overgesteld worden.

Het artikel zegt vervolgens: »Nadat hunne openlijke aanklagte in het befaamde Adres hen niet gebaat heeft, zijn zij in het geheim voortgegaan om middelen te beramen ter bereiking van hun doel. En een dier middelen — is geen ander dan de schaamtelooze eisch tot afzetting van de drie Theologische Hoogleeraren aan de Hoogeschool te Groningen!" — Deze Hoogleeraren zijn:

hofstede de groot, pareau en huurling.

Het is bekend, dat er reeds tweemalen, laatstelijk verleden jaar, een bescheiden Adres door duizende Gereformeerde ledematen aan de Haagsche Synode is ingediend. Het is niet noodig, te dezer plaatse den inhoud en het doel dezer Adressen aan te halen ; alleenlijk merken wij aan , dat geen onbevooroordeeld regter dezelve met den naam van befaamd zal doopen, voor zoo verre zulks gedaan wordt om ze verachtelijk tc maken. Aan het hoofd dezer Adressen stonden de gezegde zeven Haagsche Heeren, die ook een afzonderlijk Adres hebben ingediend, waarop bij dit artikel bijzonder gedoeld wordt. Bekend is het, dat deze Adressen door de Synode van de hand zijn gewezen; zoodat de welmeenende pogingen, welke deze regtzin-

Sluiten