Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SLOT.

Ten slotte wil ik hier nog, kortelijk, bijvoegen mijne gedachten over een breedvoerig stuk, in het 16° Nummer van' gemelde Courant van dezen Jaargang voorkomende , welk stuk denzelfden geest ademt, en hetzelfde doel heeft, als de voorgaande beide artikels, en dat door de onderteekening, de enkele letters Dr... ,p, en de bekentenis van den inzender, een Godgeleerde te zijn, aanleiding geeft tot de gissing, dat hetzelve is voortgevloeid uit de pen van den Wei-Eerwaarden Heer van der zwaag , te Dronrijp.

Zijn-Eerwaarde noemt zich zeiven een gematigd Godgeleerde ; en evenwel is het, bij eene naauwkeurige lezing van zijn stuk, duidelijk kenbaar, voor allen, die de zuivere waarheid liefhebben, en den ellendigen toestand van de Gereformeerde Kerk en het Yaderland beiden kennen, en de herstelling daarvan hartelijk wenschen, dat Zijn-Eerws. betoog bezield is met eenen geest, geheel in strijd met de hooge belangen van Kerk en Vaderland. — In plaats van de zeven Haagsche Heeren, Godvruchtige, aan hunne belijdenis van de Gereformeerde leer getrouwe mannen, en het wezenlijke belang van Kerk en Yaderland voorstaande met moed en ijver, om hunne goede pogingen, geliefde broeders in den Heere te noemen, hen om hunne onbaatzuchtige en volhardende bemoeiingen te prijzen en aan te bevelen — bemoeijingen , welke zij aanwenden, ten spijt van duivel en vleesch, om de leer der vrije

Sluiten