Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET TWEEDE

ALGEMEEN EVANGELISCH NATIONAAL ZENDINGSPEE ST,

DONDEBDAG U JL'LIJ mi TE WOLl'HEZEN CEHOl'DEIV, HERDICHT.

„Mijne dankbre ziel versmelt,

Als zij zich voor oogen stelt, Hoe ik onder stem en snaren Feest hield met Gods blijde scharen."

Zoo zingt schrijver dezes Davids gewijde harpe na (Ps. 42: 2b onzer berijming), alleen verwisselende het bijvoegsel: „benaauwde" met het de tegenwoordige stemming beter uitdrukkende dankbare. En stilzwijgend houdt hij zich overtuigd, dat Wj daarmede de zielestemming van duizenden, die met hem te Wolf hezen feestvierden, getrouwelijk heeft uitgedrukt. Buiten staat gevoelt hij zich om zijne diepgaande herinneringen, gewaarwordingen, wenschen, uitzigteu behoorlijk en stelselmatig in woorden weder te geven. Hoe zouden levenloos papier en dorre letters de levende indrukken hergeven van zulk een heerlijk feest? Kan iemand den adem Gods opvangen in schrijfstift en drukpers?...

Toch wil ik trachten aan de opdragt der Hoofd-commissie eenigermate te voldoen, en in hoofdtrekken verslag uitbren-

Sluiten