Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onder de eenvoudige burgers en landlieden; hier en daar vertoonde zich een militaire uniform, zelfs merkte men de Oud-Markensche kleederdragt. Gelderschen, Stichtenaars, Friezen, Hollanders en Zeeuwen openbaarden hier de aloude Unie der zeven vereenigde provinciën in verhoogden zin. De algemeene stemming van de vele duizenden werkte bezielend op iederen enkele terug. De hoofdspreuken van het feestprogram en van het strooibillet: „Gij zult vrolijk zijn voor des Heeren aangezigt, op de plaats, die de Heer uw God zal verkiezen, om zijnen naam aldaar te doen wonen," (Deuter. 16: 11) en: „laat alle dingen eerlijken met orde geschieden," zijn van het begin tot aan het einde, de trouw-nageleefde leuzen van ons feest geweest.

Ten 10 ure hief de zaamgesloten schare bij de hoofdspreekplaats onder bazuin-begeleiding het feestlied N° }. zijnde Psalm 118, 12, 13*, 7*, uit volle harten aan. Ds. heldring trad op en heette met korte, gepaste woorden de feestvierenden welkom, waarop hij de zamenkomst wijdde met gebed. Aan ons medelid, Ds. va.n rhltn, was de hoofdrede opgedragen in stede van een geliefden broeder, die door buitengewone ambtsbezigheden verhinderd was. Uit de wijze, waarop zijne rede, die hier achter woordelijk volgt, door de vele duizenden in wijden kring werd aangehoord en verstaan, uit den traan van menigen toehoorder, uit den handdruk van zeer velen daarna, mag men het besluit opmaken, dat zijne rede weerklank gevonden heeft in veler hart. Hij wees daarin met aansluiting aan 1 Korinth. 5:8, op het gepaste Godewelgevallige van dit feest, waaraan de apostolische vermaning zich rijmde, om als een „nieuw deeg" in opregtheid en waarheid feest te vieren.

Nu volgde de groote pauze. Een der eigenaardige genoegens en voordeelen van deze en de volgende pauzen was de verrassende ontmoeting van menigen christelijken vriend en bekende. Men genoot dan regt, en getroostte zich gaarne

Sluiten