Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Paulus. Die oude zuurdeesem nu is het hart van den ouden mensch. De apostel kende dat hart door en door. Dat deed eens een luisterend Kaffer uitroepen: „O die Paulus is zeker een Kaffer geweest want hij weet juist, hoedanig eens Kaffers hart gesteld is!" Dat hart van den ouden mensch is vol kwaadheid en boosheid. Kwaadheid, lust om te schaden, het tegendeel der liefde, der begeerte, om anderen wel te doen. Boosheid, slechtigheid, onreine, onheilige bewegingen. Dat wij dit op ons zei ven toepassen, M. Feestgenooten! Dat wij onze harten zorgvuldig doorzoeken en zuiveren van alle roerselen en bewegingen der zelfzucht, der afgunst der eigen-eerzoekerij, der onloutere dartelheid. De apostel handelt in dit hoofdstuk over de tucht, zedetucht in omgang en gedrag. Dat wij, M. Br! een iegelijk voor ons zeiven tucht, strenge tucht des H. G. oefene. Dat wij den H. Geest Gods niet bedroeven, door welken wij verzegeld zijn tot den dag der volle verlossing. Van hier, van hier, alle wortelen der bitterheid, alle onzuivere en onheilige bewegingen van den ouden, door begeerlijkheid en zelfzucht bedorven mensch. Zuivert dien ouden, boozen zuurdeesem in Gods kracht uit. Wij moeten feesthouden en vrolijk zijn, naar Gods verordening, voor des Heeren aangezigt. Ook hier wil Hij Zijns naams gedachtenis stichten en tot ons komen. Feestvieren willen wij alzoo voor menschenoog, voor der H. Engelen oog, voor Gods alziend heilig oog, ja ook voor het oog der wereld. Denkt, ook deze let scherp op ons. Zij bespiedt ons aan alle zijden met argwanigen blik. O dat des Heeren heilige naam ter wille van niemand onder ons gelasterd, maar veeleer geëerd en geprezen worde. Dan zullen wij menigeen uit de wereld tot heilige jaloerschheid verwekken. Ware zendingvrienden zijn nieuwe menschen. Laat ons dan feestvieren als een „nieuw deeg," in de ongezuurde brooden der opregtheid en der waarheid. Opregtheid, het .grieksche grondwoord, beteekent zulk eene louterheid, die in het zonnelicht is beproefd en echt bevonden. Hier vieren wij feest onder de zon. Dat de Zonne der geregtigheid een iegelijk onzer bestrale, verlichte, heilige door en door! Der opregtheid en der waarheid zegt de apostel. Waarheid, hij bedoelt de harmonie des menschen met zichzelven, met zijn aanleg en roeping en met de Goddelijke waarheid. Waarheid, harmonie, overeenstemming, zij er bij ons allen met het Godgewijde doel onzer zamenkomst.

Een Zendingfeest is een heilig feest. Onze stemming zij heilig, Gode gewijd. Het heet een Evangelisch Nationaal Zendingfeest. De nationale grondtoon van ons Nederlandsch volkskarakter mag daarom

Sluiten