Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met een veertigtal kleine Maleijers, Javanen, Chinezen en Afrikanen, alle leerlingen van de Broeders beukhof en MiCHAëLis, die in het genootschapshuis feestelijk werden onthaald en in de kennis der waarheid geëxamineerd, gaf gelegenheid om in de Maleische en Nederduitsehe talen aan eene groote schare van jongen en ouden, de blijde boodschap te verkondigen.

De arbeiders zullen, zoo de Heere wil, eerlang versterkt worden, met den op palmzondag dezes jaars in Amsterdam gedoopten Chinees johannes hes, die naar Batavia staat te vertrekken, en vooral met Broeder weiss, die zijne studiën te Bazel volbragt heeft eh na geordend te zijn, naar de Oost-Indie zal terugkeeren.

Van de Zendelingen onder de Battaks op Sumatra, de Broeders koster, bammerboer en van dalen, welke het Java-Comité, door den nood gedrongen, onder opzien tot God voor zijne rekening genomen heeft, is de eerste den 21sten Februari] 11. in de ruste des Heeren ingegaan, nalatende eene weduwe met twee kinderen. De beide andere Broeders gaan voort te Pargaroetan het Evangelie met ijver aan jong en oud te verkondigen.

Het Java-Comité heeft alzoo zeven, arbeidende en vier aanstaande zendelingen.

4. Het Ermeloër Zendelinggenootschap. Wat den arbeid van de Zendingsgemeente te Ermelo, in het Evangelie betreft, gedurende het verleden jaar, is het meest van aanbelang het bouwen van een Huis van Barmhartigheid, dat, zoo God wil, op het Zendingsfeest Woensdag 24 Augustus wordt ingewijd.

Dit Huis, waarin de trouwe en teedere Heiland jezus alles zeer voorspoedig heeft gemaakt, is ook bestemd tot verzorging en verpleging van invalide Zendboden, hunne weduwen en kinderen.

In de Buitenlandsche Zending heeft het Genootschap in het afgeloopen jaar, wat uitzending betreft, niet van aanbelang kunnen doen, voornamelijk door geldgebrek gehinderd.

Zijne zorgen voor de Sumatra-zending nog overig, zijn door het Java-Comité verligt, dat de Ermeloër-gemeente van harte gaarne ondersteunt met geloovige gebeden en inzameling van liefdegaven.

De berigten van daar geven reden tot blijdschap, vooral door de gegronde hoop dat de door Broeder nommensen gedoopte si-CHELOëNG en naimangikom, die uit eigene beweging de namen samüel en christina hebben gekozen, in waarheid van de afgoden tot den Heiland zijn bekeerd, zoodat reeds liefelijke vruchten der SumatraZending zijn te zien.

Sluiten