Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit Indostan en afgevaardigde van de JForeign Mission Committé der Vrije kerk in Schotland, eenige inededeelingen.

Hij betreurde het, dat zijne beide medeafgevaardigden en daar onder de voorzitter van het Committé, Dr. dtjfp, verhinderd waren geworden om te komen, maar hij zelf verheugde zich hier te zijn. Veel zou hij kunnen verhalen van 'tgeen de Heer in de laatste jaren, in Engelsch Indië had gewerkt. De zendingsposten, kerken en scholen waren niet alleen even als de bekeerlingen in de laatste tien jaren meer dan verdubbeld, ook de belangstelling der inlanders was in gelijke mate toegenomen en vooral de zendingschool werkte met onmiskenbare vrucht op het opkomend geslacht. Hoe het Evangelie zich in zijne vernieuwde kracht openbaart, dat bleek vooral uit het in verval raken van het castenwezen, een der diepst gewortelde kwalen van het Indisch leven. Ook daar was het niet slechts te gelooven maar te zien, dat het kruis en de liefde van Christus eiken tegenstand overwint ').

Bijlage B. Toespraak van Ds. schouw santvoort.

Welk een oogenblik! Welk een aanblik! Waarde Eeestgenooten. Alles viert feest! De heerlijke natuur boven en rondom ons, God geve: ons harte in ons! Dit is een dag van den Heere gemaakt, één dag, waarop wij ons mogen verheugen en verblijd zijn.

Eere zij God, Die aan alle plaatse, waar Hij Zijns Naams gedachtenis sticht, tot Zijn volk komt en hen zegent!

Eere zij God, Die ons hier een verschiet opent van onvergankelijk heil; ééne profetie schenkt van eene heerlijke toekomst; een waarborg geeft van de luisterrijkste zegepraal, eene afschaduwing doet

J) Van de Baptist Missionary Society was te Wolfhezen als afgevaardigde aanwezig Bev. B. edward ubdekhill. Onder de groote menigte verloren geraakt op den oogenblik toen de vreemdelingen zich om het spreekgestoelte verzamelden, heeft hij de gelegenheid niet gevonden zich te laten hooren. Hij zou anders eenige belangrijke mededeelingen gedaan hebben over het genootschap, dat met 84 zendelingen en 200 helpers in Iudostan, Ceylon, China, maar vooral in Jamaica met zegen arbeidt. De gemeenten aldaar opgerigt, tellen niet minder dan 30.000 zielen, voor welke de zending haar doel bijna volkomen heeft bereikt. Sedert 18 jaren zijn deze gemeenten geheel onafhankelijk. In het onderhoud van haar twintig leeraren en in alle kosten der openbare eerdienst wordt door haar zelve voorzien.

Sluiten