Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van een naam-CBRiSTus van eigen vinding-, in plaats van den eeuwig Levenden naar de Sohrift? En al werden er al eens Heidenen ja zelfs de volheid der Heidenen in naam tot den Heere christus gebragt: zal dat dan die zoo hooggeroemde éénheid der kudde onder één Herder zijn? Veeleer is het te denken, dat het twistvuur van den seetengeest alle banden ook der geloovigen onderling zal verteren, en er de grootste vijandschap en verschrikkelijkste verdeeldheid zal ontstaan, in plaats van die zoo liefeüjk-gedroomde eenheid der kudde onder den éénen Heere jezus!

Doch waar ijl ik heen? God zij dank! alle die testbare onmogelijkheid zal éénmaal niets blijken dan schijn, Gods eigen Zoon betuigt het, en reeds de geloofservaring bevestigt het, dat het eenmaal

III. eene stellige waarheid zal wezen: „ééne kudde onder één Herder!" Waarom? Dewijl «zus het gezegd heeft. En Hij is de Almagtige, één met — en even gelijk aan God den Vader! Hij is het die zeggen kon: „Mij is gegeven alle magt in hemel en op aarde! Mijn raad zal bestaan, en Ik zal al Mijn welbehagen doen!"

En die woorden zijn niet die der bewegelijke wijsheid van menschen. Veeleer zijn ze — gelijk de Prediker er van profeteerde! — „prikkelen en nagelen, diep ingeslagen van de meesters der verzamelingen, die gegeven zijn van den eenigen Herder!" Eerder zal hemel en aarde voorbijgaan, voor er één tittel van valle!

En heeft Hij ook die almagt niet betoond? Betoont Hij haar niet gedurig nog? Of wie is Hij dan, die voor het oog des geloofs nog gedurig zielen, van natuur onder de kluisters des satans en der zonde geboeid, overbrengt in Zijn rijk, het rijk der genade en des lichts?

Wie is Hij-, die een geheel eenig verlossings- en verzoeningswerk

yolkomenlijk heeft tot stand gebragt? Wie is_Hij, en hier

geloovigen, spreekt uw eigen ervaring! — die blinden de oogen, dooven de ooren, dooden het zondengraf opent en de gevangenen vrij doet zijn?

O gewis, „waar zooveel daadzaken spreken, daar zijn geene woorden meer noodig!" De Christen vertrouwt op christus woord en roept het in heilige profetie reeds zegevierende uit: „het zal zijn ééne kudde en ééne Herder!"

Maar ook mag het geloof nog op eene andere wijze de nadering van het Godsrijk ervaren. Ziet die bloeijende Zendingsgenootschappen; regts Utrecht, Rotterdam en Amsterdam. Aanschouwt den Zen-

Sluiten