Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tmh Zendingsfeest. Dat Evangelie, dat wij zeiven rnogten leeren liefhebben als Gods genadegift aan ons, dat wij immers wenschen gebragt te zien in de Heidenwereld en tot de Heidenharten, daartoe zamenwerkend in Gods kracht en met Gods hulp, dat is 't wat ons heden zaamgeroepen en zaamverbonden heeft. Broeders, geen andere ware éénheid is denkbaar dan die van het gemeenschappelijk geloof in dat kruis- en heils-Evangelie, dat aan alle zondaren, gedoopten en ongedoopten, den eenigen weg der behoudenis wrjst. Dat Evangelie der Schriften, 't zal blijven staan, al verkondigde heel de wereld, en al de wereldwijsheid zijn val. Geschud en geschokt moge hij worden, de boom des levens door God zelf geplant, hij wortelt in een vasten bodem, en de stormen die zijn loof doorwaaijen, schudden dorre takken en bladeren af, maar-deren niet den stam; hij zal dieper nog wortelen en hooger nog opwassen, en breeder nog uitgroeijen ten spijt van afval en ongeloof. En een, een dag als heden is een versterking des geloofs. Hoe meer dat eenigen eeuwig Evangelie ons één is en ons al, zoo veel te meer voelen wij ons ook tot elkander getrokken, aan elkander verbonden, met elkander verwant. O 't is goed, 't is weldadig, 't is noodig, in deze zware en droeve tijden, oogenblikken te doorleven als deze, waarin wij 't ons duidelijk bewust worden, dat een hooger éénheid alle geloovige Christenen aan den Heer en aan elkander verbindt, onverbrekelijk vast. Zulke ervaring hebben wij heden gekend. En als wij dan straks deze lieflijke Thaborshoogte verlaten, waar wij gaarne langer zouden toeven, maar waar het ons niet vergund wordt te verwijlen en tabernakelen te bouwen, als wij dan weer afdalen tot den strijd en de taak van het werkelijk leven, als wij dan scheiden en uit één gaan — neen, niet uit één, maar uit elkander — dan zal het moeten zijn met het bewustzijn daarbinnen: toeh is er niets, dat mij van de liefde Gods in chbistus, en van de Broeders in Christus kan scheiden. - Dat heb ik op ons algemeen Evangelisch nationaal Zendingsfeest gevoeld.

Ons nationaal Zendingsfeest! Broeders, gaat het u als mij, dan klinkt u ook dat woord liefelijk en welluidend tegen. Mij'klopt het hart warm en hoog bij het uiten daarvan. Nooit, neen nooit heb ik 't gevoeld gelijk nu, wat het zegt tot het volk, tot mijn volk te mogen spreken. Ieder, die 't voorregt heeft het Evangelie den volke te verkondigen, wenseh ik, eenmaal althans in het leven, een gehoor toe gelijk ik nu voor mij zie. Och, of ik maar weêr geven kon wat in deze oogenblikken omgaat in mijn hart, medezondaren,

Sluiten