Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanleiding geeft, om den Zoon met den Vader te rereënJ zelvigen ;'' en verder: «Het Evangelie 'predikt ons eene drieéénheid, daarin bestaande, dat Yadér, Zoon en menschdom ten naauwste verbonden worden door den Heiligen1 Geest, die allen vervult." Ook wordt gezegd: «dat het éigèntlijke groote werk van jezus aardsche leven bestond' in de vorming van twaalf Apostelen tot arbeiders op den akker'des kohingrijks" (*). Het zal u niet moeijelijk vallen te ontwaren, dat al deze laatste verklaringen ten eenen» male strijden met de belijdenis uwer kerk. Eene belijdenis veronderstelt immers, dat de leeraren en' leken tot eene kerk behoorende, haar aankleven, niet omdat de vaderen,' maar omdat het thans levend gêsla-cttt in haar de uitdralty king van zijn geloof en levensregel vindt (-(-). Gij' zult mij zeker toestemmen, dat de laatste beweringen ook met den Bijbel strijdig zijn, hetgeen niemand verrassen kan, die ten volle overtuigd is, dat uwe geloofsartikelen met den Bijbel overeenstemmen. Immers, ware dit het geval niet, dan zoude uwe kerk eene zware schuld op zich laden indien zij eene belijdenis vasthield, die in de grootste en belangrijkste waarheden in tegenspraak was met het Woord van God. De laatste beweringen alzoo, wij herhalen' h#,t' sttëjöett met de Schrift; maar welke beteekenife heeft de Schrift voor iemand, die op de vraag: »Wat is de Bijbel?" antwoordt: «De verzameling van geschriften, die wij Bijbel noemen, is voor ons het eerste en het naaste middel, om op het spoor der waarheid en der Openbaring te brengen." Terwijl later uitdrukkelijk gezegd wordt: «Alle kennis uit de openbaring is door de rede, en ik

(*) Boófdz. der Chr. waarheid, bladz. 37, 39. 93,

(■[■) Er wordt dikwerf beweerd dat men de belijdenisschriften onderteekent a/i 2oo verre die met den Bijbel overeenkomen. Onzes inziens wordt daarmede aan de belijdenisschriften grooicn smaad aangedaan. Immers elk geschiift ook bet Concilie van Trede, ook den Koran zoude men op deze voorwaarde kunnen onderteekenen.

Sluiten