Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spannenen, tot die overdrevenen, tot die dweepers; spreekt het maar uit, festus immers heeft ureeds het woord gegeven: hij is razend, hij is van de uitersten, hij is uitzinnig! — "Wat, wordt het bij ulieden ongeloofebjk geoordeeld, dat God de dooden opwekt?" beter toch kon paulus de dwaze beschuldiging vau festus niet afwijzen, dan door hem met den titel van magligste festus toe te spreken en van den onwetenden en onverschilligen heiden, op den meer kundigen en belangstellenden agbippa zich te beroepen. Dat kalme oog, dat blijmoedig gelaat, die warme, maar waardige taal staven ten volle, dat paulus de eenige wijze is in het midden van vele dwazen, de eenige vrije onder velen, die slaven hunner lusten en begeerhjkheden zijn. Zijn voorkomen, zijn geheel bestaan bevestigen het, dat elk woord, dat hij spreekt, zijne regters aanklaagt, en de beschuldigde veroordeelt hen, die geroepen schenen om te oordeelen. Andere volken zijn trotsch op hunne helden, en weder anderen op die mannen, die in kunst en wetenschap hebben uitgemunt, en die door hun leven eenen belangrijken invloed uitoefenden. Wie heeft ooit heldhaftiger geleden en gestreden dan paulus ? wie heeft ooit de diepten der goddelijke wijsheid en waarheid meer doorgrond dan hij? wiens woorden en geschriften hebben ooit de menschen meer beheerscht, gevormd en veranderd dan die van den Apostel? Israël roemt in zijne schande en schaamt zich voor hetgene zijn roem is; het prijst de rabbijnen, het smaadt den Apostel. Wonderlijk, onbegrijpelijk! maar wie is paulus? Een dienstknecht van jezus. Hem te gelooven, ware jezus te huldigen, en zoo zij den Meester Beëlzebub hebben genoemd, hoe zoude de discipel niet in den smaad van zijnen Heer moeten deelen? Wordt paulus slechts door Joden verworpen? ik zwijg er thans van, Christenen! maar vergeet het niet! paulus was een Jood, en jezus van Nazareth was, is en blijft, de Koning der Joden.

LT. Wat veaagt hij? De waarheid,die hem dierbaar is, wenscht hij ook aan anderen te prediken, niet aan onweten-

Sluiten