Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dacht hebben, wie beschrijft al de schuilhoeken in welke zij zich verbergen, om dit bijna te regtvaardigen en anderen en zich zei ven te bedriegen? Onuitsprekelijk groot is de invloed, dien omgeving, opvoeding, gewoonten, voorbeelden, vooroordeelen, onwetenheid en trotschheid, eigenwilligheid en eigenwijsheid, lust aan de genietingen der wereld en zondige laauwheid, hierin uitoefenen. "Bedwingt uwen voet van ontschoeijing en uwe keel van dorst," spreekt God tot Israël. Het antwoord luidt: "Het ie buiten hoop; neen, want ik heb de vreemden Hef, en die zal ik nawandelen l." Bijna een christen, luidt uwe belijdenis; bijna in den hemel, luidt het antwoord Gods. Bijna een Christen, is.nooit tot Christus te komen; bijna in den hemel, is voor eeuwig daaruit verbannen te blijven! — Agbippa is gestorven; zijn rampzalig bijna leeft in duizende harten en weest verzekerd, de hel is vol van zulke bijna-Christenen. Zij hadden hunne schatten, hunne zonden, hunne werken, zich zeiven lief, zij wilden niet alles om Zijnentwil verlaten. Zij gingen van cheistus weg, misschien bedroefd, doch zij gingen weg, zij zijn, zij blijven van Hem gescheiden.

De Apostel heeft de rede van festus, hij heeft ook het ontwijkend woord van agbippa vernomen. Hij kan hunne antwoorden niet goedkeuren; toch hangt van deze mannen grootelijks zijne vrijheid, zoo niet zijn leven af. Hij vleit noch zwijgt; met bescheidenheid en gepaste vrijmoedigheid antwoordt de Joden-Christen, aan festus, die hem veracht, omdat hij Jood en agbippa, die hem minacht, omdat hij Christen is. "Ik wenschte wel van God," roept hij uit, "dat, en bijna, en geheelhjk, niet alleen gij, maar ook allen, die mij heden hooren, zoodanigen wierden gelijk als ik ben, uitgenomen deze banden." Allen, die hem hooren, zullen gelijk als hij is, worden! Dit woord, deze wensch verrast alle aanwezigen. Verwonderd ziet men elkander aan,

1 Jcremia-II: 25.

Sluiten