Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS (*).

{In de eerste eeuw.)

Ik geloof aan God, den almagtigen Vader, Schepper des hemels en der aarde ;

En aan Jezus Christus, Zijnen ééngehoren Zoon, onzen Heer, die, ontvangen van den heiligen Geest, geboren uit de Maagd Maria, onder Poottus Pilatus geleden heeft, gekruisigd en begraven is. Hij daalde neder in de helle; op den depden dag stond Hij op van de dooden, voer op ten hemel, en zit ter regter hand Gods, van waar Hij komen zal, om de levenden en dooden te oordeelen.

Ik geloof aan den heiligen Geest; de heilige algemeene (katholieke) Kerk, de gemeenschap der Heiligen; vergeving van zonden; de opstanding des vleesches en een eeuwig leven. Amen.

(*) Het is twijfelachtig, of de Apostelen deze geloofsbelijdenis hébben opgesteld; rij sadet echter m hunnen tijd zijn vervaardigd;, ofschoon vele hunner leerstellingen niet volkomen met haar overeenstemmen (§).

(§) De meening, dat deze geloofsbelijdenis van de Apostelen zeiven afkomstig zon ziju, steunt louter op eene kerkelijke overlevering van tateren tijd. 'Zij wordt het eerst gevonden bij Rufinus , die op het eind der vierde en in het begin dér vijfde eeuw heeft geleefd (Zie zijne Exposit.Symboli Apostolici.}. Zij is verdedigd door Natalis Alexander. in zijne Kerkgeschiedenis, voorts in de Acta Sanett ad d. 15 Jul. en door J. Ciirys. Trombellius, traet. de Sttcramentis, Bo/.oti. 1770; betwijfeld door Laurentius Valla en Erasmus; bestreden door de katholieke Godgeleerden na Pilt én Ti llemont met de meeste protestantsche schrijvers* — De geloofsbelijdenis schijnt evenwel, voornamelijk op grond van hare eenvoudigheid, van hooger ouderdom te zijn.

Vertaler.

Sluiten