Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij gelooven aan den heiligen Geest, die uitgaat van God den Vader, en de Verlichter en Trooster des menschdoms is (*).

GELOOFSBELIJDENIS VAN NICEA (3a5) EIS RONSTANTINOPEL (38i).

Wij gelooven in éénen God, den almagtigen Vader , den Schepper van hemel en aarde, van alle zigtbare en onzigtbare dingen; en in éénen Heer, Jezüs Christus , den ééngeboren Zoon van God, die uit den Vader geboren is voor alle eeuwigheid, Licht uit Licht, waarachtig God uit den waarachtigen God; geboren, niet gemaakt; éénswezend met den Vader; door wien alles is geworden; die voor ons, menschen, en voor onze verlossing uit den hemel is nedergedaald en vleesch heeft aangenomen uit den heiligen Geest en de maagd Maria en mensch is geworden; die voor ons gekruisigd is onder Pojstius Pilatds , die geleden heeft en begraven is, en ten derden dage opgestaan, naar de Schriften; die opgevaren is ten hemel en gezeten aan de regterhand des Vaders en met heerlijkheid weder zal komen om levenden en dooden te oordeelen, wiens Koningrijk geen eind zal nemen; en in

(*) Een' geruimen tijd maakten de Arianen in de vierde eeuw de heersehende Kerk uit. Door onderscheidene Keizers begunstigd, ■verdeelden zij zich in verschillende partijen, tot dat Keizer Thbodosius de Groote de aanhangers der Kerkvergaderingen van Nicea en Konstantinopel deed zegevieren en de Arianen met geweld ten onderbragt.

Sluiten