Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik belijd ook, dat in de Mis een waarachtig zoenoffer voor levenden en dooden aan God wordt toegebragt, en dat in het Avondmaal het bloed en het ligchaam met de ziel en goddelijke natuur van onzen Heer Jezus Christus werkelijk aanwezig zijn en geno-, ten worden, daar het brood zich werkelijk in Zijn ligchaam en de wijn in Zijn bloed verandert, hetgeen men transsubstantiatie noept.

Ook belijd ik, dat ook onder ééne gestaltenis het gansche ligchaam van Christus genoten wordt.

Ik geloof vastelijk, dat er een vagevuur bestaat, en dat de gefolterde zielen daarin door het gebed der geloovigen worden geholpen; ook dat de Heiligen moeten aangebeden en hunne reliquien vereerd worden. Ook belijd ik, dat de beelden van Christus en de heilige Maagd, gelijk ook van de andere Heiligen, moeten vereerd worden. Ook geloof ik vast, dat de aflaten eene instelling van Christus zijn, en hunne uitdeeling den Christen tot zaligheid leidt. Ik erken de roomsche Kerk, als de moeder en oppergebiedster van alle andere Kerken , en beloof getrouwe gehoorzaamheid aan den roomschen Bisschop, den opvolger van Petrus , den heer der Apostelen en plaatsbekleeder van Jezus Christus.

Ik belijd ook alle andere voorschriften der Pausen en Kerkvergaderingen, bijzonder die van Trente. Ik veroordeel en vervloek al wat hiermede strijdig is, alle ketterijen, die de Kerk veroordeeld heeft.

beschikking, meer het gevoelen van Pelagids rijn toegedaan, terwijl de Jansenisten (alsmede de Protestanten, inzonderheid de Gereformeerden) , zich gestreng daaromtrent honden aan de leer van AuGusTïiins.

Sluiten