Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook dé Engelen en Heiligen, alsmede hunne beelden en reliquien moeten worden aangebeden; dat de heilige werken, als vasten, het kruis slaan, het monniksleven enz., tot zaligheid leiden, dat de geestelijke, de Bisschoppen uitgezonderd, moet getrouwd zijn, maar dat hij geen tweede huwelijk mag aangaan, en geene andere dan eene maagd mag trouwen.

AUGSBURGSCHE GELOOFSBELJJDENIS (*).

Ik geloof aan God, den Vader, den almagtigen Schepper des hemels en der aarde.

Ik geloof aan Jezus Christus, den ééngeboren Zoon van God, onzen Heer, die ontvangen is van den heiUgen Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Powtius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle, ten derden dage opgestaan van de dooden, ten hemel gevaren , gezeten aan de regterhand Gods, des almagtigen Vaders, van waar Hij komen zal, om de levenden en dooden te oordeelen.

Ik geloof aan den heiligen Geest, eene heilige alge? meene christelijke Kerk, opstanding des vleesches,

(*) Door Melanchthon opgesteld, door Luther goedgekeurd, door de protesterende Stenden onderteekend, werd dit stuk op den Rijksdag te Augsburg a5 Junij i53o voor de Rijksvergadering gelezen en aan den Keizer ter hand gesteld. — De overige Protestantsche geloofsbelijdenissen komen met deze nagenoeg overeen: alleen in de bepalingen over het Kerkbestuur en kerkelijke inrigtingen wijken zij van elkander af.

a

Sluiten