Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22. De roomsche leer van het Vagevuur, Paradijs en de reliquien is eene dwaalleer.

a3. Slechts zij zijn dienaars der Kerk, die daartoe door kerkelijk gemagtigde personen zijn aangesteld.

24. Godstdiensoefening en uitdeeling van Sacramenten moeten in de volkstaal gehouden worden.

a5. Christus heeft alleen Doop en Avondmaal ingesteld: deze zijn genadeteekenen en zinnebeelden.

26. Het geloof van hem, die de Sacramenten ontvangt, en niet de zedelijke gezindheid des priesters, geeft kracht aan de Sacramenten.

27. De Doop is een teeken der wedergeboorte, welke de menschen onder de kinderen Gods opneemt.

28. Het Avondmaal is het Sacrament van onze verlossing door Christus dood. De Iransubstantiatie is strijdig met de Schrift: slechts in den geest wordt Jezus ligchaam genoten.

29. De boozen ontvangen niet op geestelijke wijze het ligchaam van Jezus, maar zij genieten het teeken hunner verdoemenis.

30. De geloovigen genieten het Avondmaal onder beiderlei gestaltenis.

31. Daar het offer van Christus zoo wel de erfzonde als alle overige zonden heeft uitgedelgd, is de Mis, die tot vergeving van zonden gehouden wordt, eene Godslastering.

32. De wet verbiedt den priester niet, te trouwen.

33. Men moet geene gemeenschap houden met dezulken , die uit de Kerk zijn gebannen.

34. Overgeleverde plegtigheden moeten in achting worden gehouden, ofschoon de Schrift hare verrigting ook niet moge voorschrijven; iedere nationale

Sluiten