Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kerk heeft evenwel het regt, nieuwe daarvoor in de plaats te stellen.

35. Het tweede, onder Eduard VI uitgegeven boek bevat de homiliën, die de geestelijke moet voordragen , alsmede

36. Het formulier- van de inwijding der Bisschoppen en de bevestiging der geestelijken.

37. Den koning, als hoofd der Kerke, komt het toe, geschillen over de godsdienst te beslechten.

38. Er bestaat geene gemeenschap van goederen, zoo als de wederdoopers het verlangen; maar men moet daarvan aalmoezen geven.

39. Men mag niet zonder oorzaak en ij del zweren; maar wel voor de overheid, om de waarheid aan den dag te brengen.

GELOOFSBELIJDENIS DER ANTITRINITARIËRS (*). (bestrijders van de leer der drieeenheid, als socinianen , enz.)

Wij gelooven, dat er slechts één God bestaat, die hemel en aarde geschapen heeft, en de wereld in geregtigheïd en liefde regeert.

Wij gelooven aan Jezds Christus niet ais eenen God, maar als den volmaakten mensch, die de goddelijke

(*) Lelius en Faustüs Socinus , die in het midden en op het eind der XVII' eeuw leefden, vereenigden de verstrooide Unitaristen tot eene kerkelijke gemeenschap, die vooral in Polen en Zevenbergen heeft gebloeid en gedeeltelijk nog bestaat.

Sluiten