Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

natuur deelachtig is. Wij gelooven, dat Hij op eene wonderbare wijze ontvangen en geboren, voor het menschdom gestorven, en na zijnen dood door God om zijne gehoorzaamheid verheerlijkt, der Godheid deelachtig is geworden, en met alle magt bekleed. Wij gelooven vast, dat Christus , hoewel Hij mensch is, toch moet worden aangebeden, daar Hij na zijnen dood door God tot God is gemaakt (*).

Wij gelooven aan den heiligen Geest, niet als eenen bijzonderen goddelijken persoon, maar als eene van God uitgevloeide magt en een geschenk van God, want er staat in de Schrift, dat hij met mate gegeven is, dat hij uitgestort wordt over de menschen, hetgeen niet kon plaats hebben, ware hij een bijzonder persoon.

Wij gelooven, dat de heilige Schrift de eenige bron van het Christelijk geloof is, en daarin alleen waar is, wat de rede begrijpen kan, hoewel men wonderen moet aannemen.

Wij gelooven niet, dat Christus voor onze zonde gestorven is, maar ieder Christen moet, door navolging van Jezus handelingen, zich zoo zeer in de deugd volmaken, dat hij zijne eigene zaligheid uitwerkt. Wij gelooven niet, dat de aanhanger van Christus den Doop behoeft, wanneer hij zijne belijdenis van Christus op eene andere wijze heeft afgelegd. Wij gelooven, dat het heilig Avondmaal is ingesteld tot eene gedachtenis van Christus liefde voor de menschen.

{*) Davidis, een aanhanger van Sociirus, dacht meer consequent dan zijn leermeester, daar hij aan Christus de aanbidding weigerde.

Sluiten