Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marnix eene onderneming op Lier deed; en (hieruit besloot by dat Marnix de burgemeester van Antwerpen was, die in 1580 op Lier losrukte.

Dat die verwarring bestaen heeft, wordt van allen twyfel1 ontbloot, wanneer men in aenmerking neemt dat de krvgstógt van Marnix op Lier van den 18de" January 1584, aldaer eene groote opschudding moet te weeg gebragt hebben, en zekerhk een belangryk feit genoeg was om in de geschiedenis van Lier aengeteekend te worden. En, niettegenstaende dit alles, maekt er Van Lom geene melding van.

Zyn stilzwygen ever dien togt, en de naem van burgemeester welken hy aen Marnix reeds in 1580 geeft, zyn klarö bewyzen dat hy de twee aenvallen ineengesmolten heeft en aen Marnix een feit ten laste gelegd, waeraen deze geheel vreemd is gebleven.

Van Lom levert dan door zichzelven de zekerheid reed» op, dat zyne beschuldiging tegen Marnix uitgebragt slechts op eene verwarring steunt, verwarring waerin overigens een vreemdeling zeer ligt vervallen kon.

De getuigenis van Richard van Graesen komt by dit alle» een afdoende bewys voegen. .

Richard van Graesen was Burgemeester van Lier omtrent 1614, dus een dertigtal jaren na de beeldstormery van 1580» Hy stierf in 1621.

Hy heeft te Lier eene faem van godsdienstigheid en geleerdheid achtergelaten. De eerste weldoener der Predikheeren, welke zich in 1612 te Lief kwamen vestigen, was Richard van Graesen en zyne huisvrouw Joanna Monick. Zy schonken hun een huis met hof, gelegen in de Kluizestraet, en verleenden aen de eerste paters de gastvryheid, voor dat deze het geschonken huis betrokken hadden..

Uit dankbaerheid voor die weldaden verleenden de predikheeren aen Richard Van Graesen in de Kluizekerk eene grafplaets, waerop zy eenen zerk met een opschrift lieten plaetsen, die tot lieden nog in de kerk te zien is.

Sluiten