Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ven van Antwerpen bevindt zich, onder n° 240, oen handschrift, dat, na al de bewyzen welke wy ingeleverd hebben, geeae tegénspraek meer duldt. Hel draegt voor titel:

» In den beginne word hier verhaelt het leven van St. Gommaer en beginsel der stadt Lier.

Ter zyde bevindt zich :

Van Bruygen medici, modo Pceters IG86 modo Filii 1708.

Van Loms werk dagteekent van 1740; zoodat het handschrift van Antwerpen, boven de hoedanigheid van met het karakter der persoonenen de algemeene geschiedenis overeen te stemmen, nog de^verdienste van eene grootere oudheid bezit.

Zie hier hoe dit stuk spreekt:

DE KERK VAN LIER GESPOLIEERT.

« Anno 1580. Den 18 April des nachts is alhier gecomen » den Borgemeester van Antwerpen Junius, geaccompagneert » met vier of vyf honderd mannen, de welcke de kerk van » Sinle Gommaer alhier omringelde en hebben die met fortse » opengebroken, geplundert en gespolieert, de belden afwer» pende en verbrandende en doende dezelve pilleringe wes » ses of seven daghen, nemende allen der ornamenten en » siraeten ende tot spydt van de goede Catholyken en haer oude » religie soo droegen zy de ornamenten al spottend achter » siraeten, (maekende kleederen van de ornamenten en cousen-

Sluiten