Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schreve kereken onder den toren aldaer, waerinne men gewoone is te bewaren der voorschreve stads van Liere privilegiën, ende principale pampieren ende dat alsdoen oock werdden verwoest, te nyet gedaen ende gevioleert veele van der voorschreve stadt pampieren, brieven ende geschriften, vercleerende voorts dat de voorschreve sectarisen de voorschreve kercke daer nae noch sekere dagen gesloten inhielen, doende overal in der voorschreve kereken boven ende onder, onderzoek ende recherssement, gelyck sy oock naderhant noch vonden de heilige reliquien van den patroon Sinte Gommaers, die nochtans in 't opperste van den voorschreven kereken seer secretüyk waren verborgen ende dat naerdien de voorschreve kereken wederomme was geopent, hy deponent daerinne wederom is gecomen ende onder andere ooc mede op der voorschreve stads comptoir oft secreet ende heeft gesien ende bevonden dat d'ysere doren desseiffs comptoirs met fortse waren opengeloopen ende dat de privilegiën pampieren ende manuscripten daer uyt waren genomen ende wech gedragen ende dat daerinne alleenelyc.k waren blyven liggen de eenige fragmenten van brieven, pampieren ende segelen.

5° Item de voorschreve meester Jan Courtois vercleerde by den eede die hy in 't aencomen van de voorschreve, zyne officie heeft gedaen, hem wel kennelyck te syn dat, van alle oude lydén de privilegiën, den segel van verbande ende andere saecken en gescrifften van importantie der voorschreve stadt van Liere gewoonlyck syn gedepotiseert endebewaert geworden, op sekere secreet comptoir met yseren doren gesloten wesende gestaen in oft aen der kereken van Sinte Gommaers onder den toren aldaer ende hem wel kennelyck te wesen dat de voorschreven privilegiën, principale pampieren ende segelenaldaer noch geheel ende in effen waren liggende in sekere groote commen ende schuyfflaeijen, daertoe gemacckt ende geapproprieert tot in de voorschreven maent van april in den jare 1580 Wannéér de voorschreve kercke van Sinte Gommaers werdde

Sluiten