Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scheiding van Burghers en anti-Burghers en oud en nieuw Licht, te doen met de vraag waar het in uw stuk eigenlijk op aan komt? Vooral daar die vraag zelve aan het slot, in eene ruimte van minder dan twee bladzijden wordt afgehandeld? Deze kleinere ligchamen hebben zich zelve, gedurende een geruimen tijd, niet als afzonderlijke .en onafhankelijke kerken beschouwd, maar veeleer als deelen der Staatskerk, verkeerende in een toestand van afzondering en protest, ter oorzake van heerschende misbruiken. Geen wonder derhalve, dat de band, die hen uitwendig vereenigde, zwak was en dat nieuwe splitsingen, om betrekkelijk geringe oorzaken, ontstonden. Van de rijke galerij van andere namen, zoo als Episcopalen, Methodisten, Independenten, Baptisten, Kwakers, Hernhutters, Unitariërs en Swedenborgianen, waarmede dit zoo wonderlijk volledig gedeelte van uw opstel sluit, zwijgen wij hier, daar zij, volgens uwe eigene verklaring, in geenerlei betrekking tot uw onderwerp staan, en er zeer gevoegelijk buiten hadden kunnen blijven.

Wij wenschen u slechts nog te berinneren, dat er eene wijze van verhalen is, welke voor het logisch begrip waar — voor het beschouwende echter valsch is. De schilder kan ieder afzonderlijken trek van het gelaat met de uiterste naauwkeurigheid afmalen, doch wanneer hij die trekken dan naderhand in allerlei willekeurige verhoudingen te zamenvoegt, — door hen die groot behoorden te wezen, te verkleinen, of omgekeerd — ja, wanneer hij zelfs sommigen, b. v. een neus of een oog, geheel en al wegliet, dan zou zijn werk niet meer naar

Sluiten