Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoodanig nu is de Vrije Schotsche Kerk; thans ' blijft ons nog de beantwoording over der vraag: «Welke zijn hare bedoelingen, hetzij vroeger, hetzij heden in Nederland? Wil zij nieuwe scheuring, nieuwe verdeeldheid doen ontstaan, of heeft zij althans van de zuiverheid harer eigene beginsels bewust, deze beginsels aan de Nederlandsche Hervormde Kerk zoeken op te dringen?"

Wij vermeenen te mogen en te kunnen antwoorden: noch het een, noch het ander.

Toen in October 1849 een onzer zich in Amsterdam nederzette, was het — naar luid der bij die gelegenheid uitgegevene circulaire — om zielen te winnen, niet voor de Vrije Schotsche Kerk, maar voor Christus, en bepaaldelijk om het Evangelie te verkondigen onder het volk van Israël. Dit doel nu mag toch wel staat maken op de goedkeuring van ieder Christen, en daar noch het Hervormde, noch eenig ander Kerkgenootschap hier te lande zich met de verkondiging des Evangelies aan de Israëliten bezig hield, konden de werkzaamheden van den nieuw aangekomen zendeling geenszins worden gerekend op gevestigde instellingen inbreuk te maken.

De openbare prediking des Evangelies toch, zoo als die aan eene Christelijke gemeente geschiedt, kan in den regel niet die zijn, welke aan den Israëliet voegt of moet althans vele zijner behoeften onvervuld laten. Waarheden die de Jood op het hevigst bestrijdt, worden daar als ontegensprekelijk bewezen op den voorgrond geplaatst; dat Nieuwe Testament, waarop de prediker zich grondt, heeft hij leeren beschouwen als een verdichtsel, de Christus als een

Sluiten