Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn, die met vreugde in haren boezem terugkeeren. Doch zoolang de Kerk deze onwaardige ketenen gewillig dragen, en in hare verwarringen volharden kan, zal er tusschen haar en ons, dit hopen wij van God, eene onoverkomelijke klove gevestigd blijven.

En nu, Eerwaarde Heeren! hebben wij in den aanvang van ons adres verklaard met droefheid des harten tot dezen stap te moeten besluiten, wij kunnen niet nalaten er bij te voegen, dat toch ook een gevoel van vreugde zich onder die droefheid mengt. Het is namelijk die vTeugde, welke eenen Christen ook in zijne smartelijkste oogenblikken overblijft, als hij zich bewust is, dat hij, met eene vrije consciëntie voor God en menschen, in den weg des Heeren wandelt. Het is die vreugde, waarmede God zijn volk verblijdt als het in gehoorzaamheid aan Zijne stem de gelegenheid aangrijpt om niet alleen met den woorde, maar ook met der daad, een getuigenis voor Zijne waarheid en tegen de ongeregtigheid af te leggen. Wij weten zeer wel, Eerwaarde Heeren! dat 'wij bij degenen, die slechts aanzien wat voor oogen is, als eene geringe, onbeduidende en verachte schare gesteld zijn. Er zijn onder ons niet vele wijzen, verstandigen, rijken en edelen, en met het oog hierop beseffen wij zeer wel, dat ons getuigenis zwak en weinig beteekenend geacht zal worden. Maar, Eerwaarde Heeren! gij en wij hebben beide te doen met eenen Heer, die de hoogte der statuur niet aanziet, en voor het aangezigt van Dezen ligt onze afscheiding als eene onherroepelijke daad, die eenmaal in Zijn gerigt komen zal. Is zij dan ook hier op aarde een getuigenis van luttel beteekenis, ginds zal zij het niet zijn. Het is tot dien grooten dag dat wij heden van u afscheid ne-

Sluiten