Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dal hel al de leden zoo hoorden, doch dal scheen niet te kunnen geschieden. Ik heb hun gepresenteerd, om voor Vlieden te preken doch dat is geweigerd I De Diaken Versluis heeft daartoe nog alle pogingen aangewend, doch hij vond van niemand bijval; des anderen daags heeft br. van Veen en v. d. Sluis, mg en de geheele kerkenraad verzocht om zamen te komen, opdat tk dan hen en met hen de leden der gemeente zoude zamenroepen in de kerk, opdat ik dan aan allen eens verslag van de zaak zoude geven en elk een dan konde weten, hoe het met de zaak stond en hoe dat ik en de klasse belogen was. Hierop drong van der Sluis, van Veen als ook Bijl bijzonder aan, doch daar kwam niemand le zamen bij van Veen aan huis, dan v. d. Sluis en Noordzij; Adriaanse ging wandelen met ée'ne Baan; men zegt dat de anderen totiO uren moesten werken, alzoo dat het belet is, om door mij Vlieden verslag te kunnen geven en V dus niet le kunnen waarschuwen voor zulken, die hunne belijdenis verloochenen, het verbond verbreken en hun te vermengen met degenen, die naar verandering staan. . Ziedaar leden van de gemeente van Vlissingen dat is nu de erkentenis van een kerkenraad voor de arbeid en moeite, die ik voor V zoo dikwijls heb aangewend , z'io met het stichten der gemeente bevestiging der kerkenraad en ook van dien leeraar! als ook voor de zoo menig malen verkondiging van Gods woord en bediening der Sacramenten. Ik laat V zeioen oordeelen, gemeente van Vlissingen, of zulke handelingen Gods goedkeuring kunnen wegdragenl Vwe zielen worden misleid. Gij wordt belet, om de waarheid der zaak te mogen hooren. Den Broodgod wordt door velen gediend, het geweten wordt verkracht, de waarheid vertreden, de leugenaars geloofd, Gods knechten onteerd en de zielen der eenvoudigen verwoestl O, ziet toch elk voor Vwe ziele toe\ Ik vermane V alle als een Vader en Broeder! De menschenzullen

V allen ontvallen en elk krygl het mei God te doen ; die de afvallige in het dorre doet wonen en voor Wien de afwgker een gruwel is. Gij zijt overtuigd, mijne vrienden, dat ik nooit Vw goud of zilver gezocht heb, maar het welzijn van Vwe zielen, en dat wensch ik nog le doen, want voor den opregle heb ik nog mijn laalsten droppel bloed ten beste. Gij weet dat ik mij met Vw vleesch niet heb gevoed en met Vwe wolle niet heb gekleed en dan de gemeenschap gezocht met degenen die buiten de gemeente waren, maar als ik hier was heb ik Vlieden als een herder zijne schapen bezocht, zonder dat ik immer iets daaraan verpligt was. Nu mijne vrienden, zoo de Heere wil en ik leve; wensch ik binnen korten lijd hier weer te zijn cn die dan nader onderrigt verlangt, kan dat dan bij mij bekomen als bij de heele klasse van Holland, Zeeland, Gelderland, Noordholland, Embden en Bicrum, Godmake

V getrouw aan Vw eed en pligt; wordt geen dienaars der menschen; vermengt u nooit met degenen die naar verandering slaan. Die de getrouwigheid bewaart, zal door de poorle ingaan Jes. 26. Zijt getrouw tot den dood en Jezus zal U geven de kroon des levens. Amen.

Zie nu elk voor V zeiven toe, wat gg doetl Ziet ik heb het Vlieden gezegd, (was geteekend). Uw Broeder en Leeraar.

Cs. van den OEVER. Ik wensch binnen kort een breedvoerig verslag van aller handelingen van elk in iruk te geven. 2

Sluiten