Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leven en in sterven!» Uwe Commissie is van oordeel dat het voor iedereen duidelijk is, dat zulk eene leervrijheid door de onderleekening van het gezegd formulier geenszins gewettigd wordt, en dat het groote beginsel onzer Hervormde belijdenis er in uitgedrukt, volgens 'twelk «Gods genade in J.C., naar den geest der Belijdenisschriften, overeenkomstig de HeUigeSchrift» erkend wordt te zijn «de eenige grond der zaligheid», geenszins geacht kan worden de vrijheid te verkenen om Christus den eenigen en algenoegzamen Zaligmaker in leven en in sterven te verloochenen, vermits juist de erkenning van J. C. als zoodanig in die formule letterlijk wordt uitgedrukt; waarom zij dan ook geen oogenblik aarzelt, daarover, geheel in overeenstemming met de vroegere Synoden, op de meest stellige wijze zich uitte spreken.

Doch men gaat verder en verlangt dat de Synode, den inhoud der formule nader verklaren, uitbreiden en zich stellig uitspreken zal over hetgeen al of niet binnen hare grenzen mag toegelaten worden. Niet alleen de Heer Huydecoper , maar ook de Ouderlingen en de Bijzondere Kerkeraad van 'sGravenhage, mitsgaders een aantal lidmaten aldaar, en eenige Ouderlingen der Waalsche gemeewte te Amsterdam zijn van oordeel, dat bepaaldelijk de Moderne Theologie, wier karakter volgens hen onder anderen bestaan zou in het ontkennen der wonderen en van de opstanding en hemelvaart van Christus en van een aantal leerstukken, met wier erkenning of ontkenning de Hervormde kerk staat of valt, door de genoemde formule niet gedekt wordt.'

Uwe Commissie acht zich, als zoodanig, niet geroepen te dezer plaatse een opzettelijk onderzoek in te stellen, óf en in hoever de hier gegeven karakteristiek der dusgenoemde, Moderne Theologie in alle opzigten juist, en het daarop gegronde beklag volkomen regtmatig is". Maar zelfs, wanneer tegen den inhoud van dat beklag geen enkele bedenking kon ingebragt worden, zou zij, met het oog op de teekenen des tyds en de behoeften der Kerk, geene vrijmoedigheid gevoelen om U thans aan te raden eene officiële verklaring en uitbreiding der genoemde formule te geven, tot welke bovendien, naar hare overtuiging, de Synode volstrekt

Sluiten