Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in geenen deele blind of onverschillig voor de groote spanning en verdeeldheid, ten aanzien van grondbeginselen en levensvragen, die in onzen tijd in de Vaderlandsche, gelijk trouwens in geheel de Evangelische kerk, ook in andere landen van Europa, wordt waargenomen; maar zij betwijfelt in gemoede, dat in deze dagen van gisting en overgang van eene gescherpte leerbepaling, van de-zijde der Synode, iets goeds te wachten zou zijn. Meer dan van dergelijke beperkende maatregelen, die ten hoogste slechts oogenblikkelijk werken en niemand volkomen bevredigen, verwacht zij, ter opheffing van elke gegronde grieve, van den tijd, inzonderheid , wanneer weldra de uitvoering van art. 23 van het algemeen reglement aan de gemeente harerzijds een grooten invloed op de keuze harer leeraars en opzieners verzekerd zal hebben. Maar bovenal is hare hope op den Geest des Heeren, die in de gemeente werkt, die een geest is der waarheid, maar ook der vrijhèitf'm Christus. En te midden van alle bedenkelijke teekenen des tijds, kan zij het vertrouwen niet opgeven, dat de waarheid, onbelemmerd verkondigd en voorgestaan, zich door hare eigene kracht zal openbaren aan de harten en gewetens der menschen, en dat de dwaling) ook waar die tijdelijk doordringt en zegeviert, op den duur onmogelijk wortelen, maar ten laatste voor de vuurproef der toekomst ongetwijfeld bezwijken zak

Het zijn deze overwegingen, die uwe Commissie met algemeene stemmen der Synode doen adviseren :

1°. dat zij zich onbevoegd verklare tot het eigenmagtig uitbreiden of beperken der wettelijk bestaande leervrijheid;

2°. dat zij hen, die deze leervrijheid misbruikt achten, verwijate naar de Kerkelijke Besturen, die bevoegd zijn om van hun beklag kennis te nemen;

3°. dat m hen die vragen, «wat zij ter handhaving der leer te doen heiben,» opmerkzaam make op de vroeger door de Synode gegeven en op de hiervoren medegedeelde inlichtingen j

4°. dat zij besluite, geene verandering in de bestaande wet-1 telijke bepalingen betrekkelijk de leervrijheid, het kerkelijk

Sluiten