Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

al de profetiën in Jezus van Nazareth vervnld zijn, en ziedaar — de Jood — althans de onkundige — is bekeerd. Eene zeer gemakkelijke wijze van evangeliseren, inderdaad!

Hierbij ziet UEerw. echter nog voorbij dat, zpodra een Israëliet Christen worden wil, ja zoodra het slechts ruchtbaar wordt, dat hij nu en dan in onze huizen of in onze kerken komt om er het Evangelie te vernemen, door de Eabbijnen of althans door zijne betrekkingen, alle mogelijke moeite wordt aangewend, om hem terug te houden. En beide, dit kan ik UEerw. verzekeren, zeggen hem genoeg dat de zendelingen van zijne onkunde gebruik willen maken, en hij zich niet op den klank van teksten af moet gewonnen geven. — Is het. UEerw. wel bekend dat de Rabbijnen ook te Amsterdam, bij gelegenheid van onze openbare uitleggingen der profeten, regelmatig verspieders zenden in onze kerk, om op te nemen wie van de Joden in die kerk uit- en ingaat; en dat bij eene vroegere gelegenheid, drie der rijkste bankiers te dezer stede — ik zeg dit tot hunnen lof — langer dan een uur bij den ingang der kerk hébben gestaan, om door hunnen invloed de Joden tegen te houden van zich daarin te begeven?

Over het algemeen, schijnt UEerw. te onderstellen, dat men zich te voren het terrein kiezen kan, waarop men met de Joden strijden en hen overwinnen wil; terwijl een iegelijk dië ooit met Joden gesproken heeft, kan bespeurd hebben, hoe het bij hen een eigenaardig kenmerk is, om zich niet bij een enkel onderwerp te bepalen, en het in zijne regelmatige ontwikkeling te volgen ; dat zij geenszins onnoozel genoeg «ijri om zich slechts te verdedigen, maar wel ter dege het voordeel kennen van op hunne beurt a'anvallers te zijn; en wanneer zij zich in het eene punt zwak gevoelen», het gesprek af te leiden op een ander, waarin zij zich sterker achten. Trouwens , dit wordt niét alleen door Joden gedaan! — ' Gaarne zoude ik eens, wanneer UEerw. met Joden spreekt (en*UEerw. spreekt immers wel eens met Joden?), daarbij tëgenwoordig ïijn; wanneer het U «alsdan gelukt hen bij Sm

Sluiten