Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ti^'omdat hij niet weet of het waarheid zij dan niet, — zoo is hij ten eenemale onbekwaam, om over dergelijke onderwerpen met Israëlieten te spreken, — want dat hij zwijgt uit vrees van het een of ander te bederven — dit mag men immers niet veronderstellen?

Hierbij zij echter nog gevoegd, dat al wil de geboren Christen zwijgfcn, de Jood tot wien hij spreekt hem niet zal toestaan' dit' stilzwijgen te bewaren. Niets natuurlijker dan de vraag: Wat dunkt u van onze toekomst? — welke betrekking bestaat er tusschen ons lot en de voleinding van Chetstxjs' Koningrijk? En dan moet, willens of onwillens, ook de geboren Chrisften zijne meening omtrent deze gewigtige onderwerpen uitspreken.

Er rijst waarlijk eenige twijfel in mij op, of UEerw. wel in ernst zij wanneer ik 'lees: // Misschien zal den Jood tot om* helzing van het Evangelie uitlokken, de aanzienlijke naam, ik zeg niet hetPrijke geld, meer (ik wil hopen dat hier eene drukfeil is en dat men lezen moet maar; ware dit het geval niet, zoo zouden wij hier eene bijna onvergeeflijke beschuldiging in zien) de aanzienlijke naam, welken de Joodsche missionaris, die voor hem staat' zijtle reden uit te storteW-} gewonnen heeft. Hij is wijd in de'Christelijke wereld genoemd, geroemd, gehoord. De geboren Christen, die den Jood het Evangelie aanprijst, heeft zulke aanloksels niet in zich; maar ook nederig en vredelievend als hij is, herder of schaap, is hij ver af van den eerzuchtige daardoor te willen verleiden."

Ik behoef wel niet over-bescheiden te zijn, om te beweren, dat de WelEerw. Heer W. Bkoes in Nederland meer bekend is dan de Schrijver dezer regelen, en dat de eerzuchtige Jood eerder tot den welbekenden en door velen hooggeachten leeraar zal komen, dan tot den zendeling onder Israël.*

Indien UEerw. hetgeen nu volgt ernstiger had overwogen, dan zou voorzeker de uitkomst van het geheele betoog veel meer bevredigend zijn geweest. //De te bekeeren Jood" — zoo leest men bij u — //hoort in den Joodschen missionaris

Sluiten