Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is God!" Vergun mij nog eene enkele aanhaling, zij luidt aldus: // Met hoe veel reden vreeze ik, dat buiten 's lands en in ettelijke gewesten de leer van Jezus Godheid ondermijnd wordt, dat Ariaansche dwalingen begunstigd worden, ook door hen, die de meeste roeping hebben, om ze vierkant tegen te gaan, en de jongelingschap, die zich schikt tot den dienst van het Evangelie te waarschuwen en te wapenen. — God der Protestanten! stuit, stuit, biddeik, dat verdervend kwaad! — God van Nederland! behoud ons bij de waarheid, en wat Gij ons ontneemt, neem Uwe waarheid niet weg! en laat ook die waarheid bestendig zegepralen: De Verlosser der zondaars is God!"

Een der voornaamste Woordvoerders der Groninger school daarentegen schrijft: Ons wordt uitdrukkelijk geleerd dat de Zoon een anderen minder persoon dan de Vader is*). //Jezus Christus dien wij teregt eenen God noemen t)."

Zou uw vader iemand die aldus schrijft het regt hebben toegekend van leeraar te zijn in de Hervormde kerk?

UEerw. zou den Israëliet den Bijbel in handen geven als de eenige toets der waarheid. Dat doen ook wij; doch wat is nu de Bijbel voor de Groningers ? Dr. Mexboom antwoordt: //De verzameling van geschriften die wij:Bijbel noemen is voor -ons het eerste* en het naaste middel om op het spoor der waarheid en der openbaring te brengen," en later: // alle kennis uit de openbaring is door de rede; ik moet bij het onderzoek van elke openbaring echt wijsgeerig met mijne rede te werk gaan §)."

Wanneer nu de Jood niet // echt wijsgeerig"- maar een eenvoudig man is, wat staat hem dan te doen?

Dr. Meyboom heeft ons in zijn laatste geschrift, tevens* eenige ' inlichtingen gegeven over de betrekking van Christus tot het Oude Testament en over de wijze waarop het Oude Testa-

*) Dr. Metboom, Hoofdzaken der Christelijke waarheid bladz. 37.

f) Ibid bladz. 45.

§) Ibid bladz. 10 en 11.

Sluiten