Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

▼ OORWOORD.

Heil den Lezer!

Veel heeft men sedert eenigen tijd gehoord van, en gesproken over de altijd betreurenswaardige verdeeldheid, die in de gemeente te Middelburg is ontstaan, waardoor een zeker getal van hare leden, die hartelijk de leer onzer Kerk zijn toegedaan, zich op deze of gene wijze onttrokken hebben aan den dienst hunner Leeraren, waaronder er zijn, die zij weleer hun onbepaald vertrouwen hebben geschonken; jal er zelfs één is, die in 1843 als verdediger van de leer der voldoening aan Gods geregtigheid, vrijmoedig tegen de vijanden der waarheid optrad, en met de spreuk van lavater: »ver stoor niet voor gij gebouwd hebt, geef, eer gij neemt, en neem nooit voor dat gij iets beters kunt geven," zijn geschrift begonnen heeft, en later, helaas! zekerlijk om vrede te bewaren met zijne meer of minder vrijzinnige Collega's, zich met dezen heeft vereenigd, om bet volk des Heeren, voorheen zijne vrienden en broeders, bitterlijk te bedroeven.

In dit boekje heeft men ons de gansche geschiedenis van al het voorgevallene in die gemeente voorgesteld, en daaruit wordt het duidelijk, dat die verdeeldheid; niet alleen ontsta» is, omdat de Leeraars de Toga aantrokken", maar omdat er beginselen werden verlooehend die de gaarne getrouwe leden der gemeente niet

Sluiten