Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING»

«Haar behoudt anderen door vreeze, »en grijpt ze uit het vuur; en haat ook «den rok, die van het vleesch bevlekt "is." Judas : 23.

"Wij geven geenen aanstoot in cenig "ding, opdat de bediening niet gelasterd «worde." 2 Cor. V[ : 3.

Veel opspraak heeft het in de gemeente te Middelburg gemaakt, toen inde maand September 1855 eenige manslidmaten, door het indienen van een verzoekschrift, hunne bezwaren bij den Kerkeraad kenbaar maakten nopens de verdeeldheid, die het aannemen der aanbevolen toga had doen ontstaan.

Velen beschouwden het door Heeren predikanten genomen besluit als eene onschuldige aangelegenheid, anderen juichten die handeling toe.

De Middelburgsche gemeente, ten allen tijde bekend als eene die hare leeraren bijzondere hoogachting en liefde toedroeg, was die toegenegenheid vaak oorzaak dat, bij eenige afwijking der belijdenisschriften, de liefde, alhoewel laakbaar, vele dingen ten dezen bedekte, zoodat eene on-

1.

Sluiten