Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. over dc vruchten die eene verkeerde handeling, bij

verzaking van beginselen, kan na zich slepen; en

3. over de middelen die worden aangewend ter bewaring van het goede pand, ook voor het opkomend geslacht.

Dat smaad en miskenning ^ook dit scrhijven zal ten deel vallen, is te voorzien, daar de zamenstelling der Gereformeerde Kerk in onze dagen een bont gewoel van leeraars I en leden uitmaakt, die kunnen prediken en gelooven wat ieder voor zich zeiven goedvindt, en nogtans niét schroomen zich de Hervormden in Nederland te noemen, hoewel zij hunne belijdenisschriften als formulieren van eenheid dier kerk ongebruikt ter zijde schuiven of bestrijden.

Zullen smaad en miskenning dus de wrange vruchten zijn, deze bladen beschoren, ook dan zou het doel beTeikt zijn en daarin de bevestiging liggen geen doelloos werk te hebben verrigt; de bemoediging van Gods woord: „Indien u de wereld haat, zoo weet, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft, (1) zal eene volkomene genezing dier wonden zijn.

Doch er zijn in de diep verbasterde Nederduitsche Hervormde Kerk, zoo hier als elders, velen die zich willen voegen bij de verachte schare die de wet niet weet, omdat zij niet gelooven wat de oversten of schriftgeleerden der hedendaagsche filosophie gelooven; voor dezulken wordt de wensch gekoesterd, dat deze zwakke pogingen tot nut mogen zijn , om hen, nevens de menigvuldige stemmen die om uitkomst ên redding der Vaderlandsche Kerk opgaan, aan te moedigen, bij de erkentenis van eigen zondenscluld, onder biddend opzien tot den Heer der gemeente, zich aan te gorden tot den strijd die aanstaande is, nu eene hesrschzuchtige

(I) Joh. XV : 18.

Sluiten