Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hetzelve wordt bij deze uit de Boekzaal van Aug. 1854 overgenomen en luidt als volgt:

»De Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk heeft kennis genomen van onderscheidene adressen bij haar ingediend tot Wering van ongereformeerde en onchristelijke prediking in de Nederlandsche Hervormde Kerk, naar aanleiding van de uitspraken in zake het beroep van Dr. L. S. P. Meyboom naar Amsterdam, en te dien einde, onder anderen, van de Synode verzoekende, soms met ongepaste bedreiging:

1. Dat deze Hooge Kerkvergadering de uitspraken van het Klassikaal Bestuur van Amsterdam en van het Provinciaal Kerkbestuur van Noord-Holland vernietige.

2. Dat zij de vrijheid van leer en prediking in de Hervormde Kerk beperke, en al zoo

3. De leer der Hervormde Kerk meer krachtig handhave, dan tot dusverre door haar is geschied.

»De Synode, betreurende de verderfelijke strekking van de meeste dezer adressen, en afkeurende den ongepasten toon en de beschuldiging van personen en hoogere en lagere Kerkbesturen in vele van deze stukken voorkomende, herinnert den Adressanten in het algemeen, dat zij zelve aan het verzoek ter vernietiging van bedoelde uitspraken der Kerkbesturen niet kan voldoen, daar het regt van cassatie in het onderhavige geval, volgens Art. 15 van het Algemeen Reglement, niet bij de Synode berust, maar bij de Synodale Commissie, welke Commissie — Adressanten mogen het vast vertrouwen — in deze hoogstgewigtige aangelegenheid met strikte regtvaardigheid zal te werk gaan, ook als zij door geene adressen gebeden of bedreigd wordt.

»De Synode verklaart voorts, dat zij, hoe diep het ook te betreuren zij, als er misbruik gemaakt wordt van de gezegende vrijheid, die onze Nederlandsche' Hervormde Kerk geniet, en elk, die deze Kerk en het Christendom lief heeft, daarom zich zelfs voor den schijn van ongebreidelde vrijzinnigheid moest wachten, — dat zij nogtans

Sluiten