Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ongeacht deze omstandigheid, werd, vooral met het oog op de handelingen van Heeren Predikanten bij hunne eigene adressen tegenover de Synode, het antwoord verlangend afgewacht.

Mogten de adressanten zich gestreeld hebben met de verwachting dat Heeren Predikanten, op grond van het aan het hoofd dezer bladen gestelde Bijbelwoord : ,/ Wij geven geenen aanstoot in eenig ding," zich zouden beijveren de ergernissen weg te nemen; zij vonden zich te leur gesteld door het navolgend breedvoerig schrijven, hetwelk, met weglating der namen van de daarbij betrokken gemeente-leden, als zijnde voor liet publiek van minder belang, den lezer hierbij wordt voorgelegd.

Middelburg , 9 Octobcr 1855.

»De Kfirkoraad der Nederduitsche Hervormde Gemeente van Middelburg zendt UEd. hiernevens, ingevolge het geresolveerde in zijne» vergadering van 4 Oct. 11., nevensgaand extract uit de Notulen dier vergadering in antwoord op het door UEd. aan denzelven gerigt adres van 21 Sept. 11., verzoekende communicatie van den inhoud dezes en der bijlage aan UEd. mede-adressanten." —

• De Kerkeraad voornoemd en in desselfs naam"

(get.) J. J. L. TEN KATE, L. t. Proeses» J. F. L. ABRESC1!, Scriba.

Aan

den Heer K. en ZEd. mede-adressanten te Middelburg.

»Extract wit de Notulen der Vergadering van den bijzonderen Kerkeraad der Nederduitsche Hervormde Gemeente van Middelburg, gehouden op Donderdag 4 Oct. 1855."

• Art. I. etc.

• Art. X. In de vorige vergadering besloten zijnde, dat Heeren

Sluiten