Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Predikanten in de eerstvolgende bijeenkomst hun besluit betreffende de ingekomen versoeken van H en K c. s. tot het niet gebruiken van het door. de Synode aanbevolen ambtsgewaad den Broederen Ouderlingen zouden mededeelen, opdat daarna van voege den Kerkeraad aan adressanten zou kunnen worden geantwoord , (zie art. II der Notulen van 21 Sept. 11.) wordt daaraan thans gevolg gegeven.

1. D». Borsius doet daartoe, namens het Ministerie van Predikanten, eene schriftelyke mededeeling aan de Broederen van den volgenden inhoud:

•De predikanten der Nederduitsche Hervormde Gemeente alhier, door wie onlangs de toga als ambtsgewaad is aangenomen, hebben het tot een punt van ernstige overweging gemaakt, wat hun te doen staat, naar aanleiding der missiven, zoo van H, als van K. c. s., die in de vergadering van den Bijzonderen Kerkeraad, op Vrijdag den 21 Sept. 11. zijn ter tafel gebragt '> en het is de uitslag van hun afzonderlijk gemoedelijk nadenken en onderling beraadslagen, dien zij, bij deze, aan de Broederen Ouderlingen wijlen mededeelen.

• Zij willen niet breedvoerig uitweiden over den pijplijken indruk, bij hen te weeg gebragt door de ontdekking, dat onder den brief d.d. 21 Sept., door 107 mauslidmaten onderschreven, gevonden worden de naam van een' voorinaligen Ouderling, die voorleden jaar in de Kerkeraads-Vergadering tegenwoordig was, toen het Ministerie het gevoelen der Ouderlingen inwon, nopens den geest der gemeente met opzigt tot de invoering van het nieuwe ambtsgewaad, maar die destijds, toen hieromtrent nog-'niets besloten was, daartegen geene bezwaren inbragt; alsmede de namen van vele anderen, van wie zij meenen te mogen veronderstellen, dat zij niet uit zich zeiven, maar door aandrang van buiten, en, gelijk zij weten, door allerlei overdrevene en onware geruchten omtrent de nieuwe Bijbelvertaling en wat al meer, tot dezen stap gebragt zijn.

• Ja er is zelfs, die zich daarover reeds beklaagt, en mitsdien

Sluiten