Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

• Vrede is zeer begeerlijk indien slechts hetgeen men zoo noemt • bet in waarheid is. Maar er is een vrede die veeleer onrust •heeten mag, en er is een strijd, waarvan de gezegende vracht •is— Vrede."

•Deze veel beteekenende leus, nemen wy thans voor de onze aan.

• Wij wenschen dan, na deze inleiding pos eerst te bepalen, bij het verstrekt antwoord.

•Wat was het bezwaar, Mijne Heeren! en wat was het verzoek bij het adres van 21 Sept. j.l.T

• Het bezwaar was: de bestaande ergernis, als uitvloeisel der synodale handelingen, en het verzoek was: om door wegneming van de aanleidende oorzaken der verdeeldheid en beroeringen, de zwakken te sterken, het kranke te heelen, het gebrokene te verbinden, het weggedrevene weder te brengen en het verlorene op te zoeken.

• En hoe werd zulks mogelijk geacht, M. H.?

•De adressanten achtten dit mogelijk, indien Uwe harten gerigt waren op Gods getuigenissen in Zijn Woord geopenbaard. •Zietdaar den zak el ij ken inhoud van het adres. •Wat behelst Uw antwoord, M. H.?

1. Persoonlijke beschuldigingen;

2. Redenering over geruchten;

3. Miskenning der adressanten.

• En waarop grondt U M. H.! dit alles? •Volgens Uwe consideratiën:

a. Op eene, naar het ons voorkomt, verkeerde toetsing der Synodale aanbeveling;

b. Op eene onwaarheid; e. Op gevolgtrekkingen;

d. Op een U onbekend tegen-adres;

e. Op eigenliefde.

»Wy verzoeken U met allen ernst, onbevooroordeeld deze gronden te overwegen.

Sluiten