Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•Twee Uwer gordden andermaal de wapenen aan en onderschreven ten aanzien der gemeente, en tot blijdschap hunner geloofs-vrienden een vernieuwd adres van 16 Nov- 1854, waarin zij niet aarzelden, de Synode van pligtverzakiug te beschuldigen.

•Deze partijleus, vertrouwden wij, was in volle overtuiging des gemoeds omhelsd, en geen wonder dan ook, dat de adressanten van 21 Sept. de verwachting koesterden, dat alle handelingen der bedoelde Synode, door U, aan derzelver beginselen zouden worden getoetst.

• Met betrekking tot de Toga-zaak, stellen wij ons de vraag voor, die de adressanten Verwacht hadden dat door U zou zijn geschied: •Wat heeft de Synode genoopt tot het aanbevelen van het ambtsge• waad?" En Gij, M. H. 1 zult geen ander antwoord op deze vraag kunnen vinden, als: de toomelooze losbandigheid van sommige vrijzinnige Predikanten in andere oorden van het Vaderland; die zich niet ontzagen in allerlei kleederdragt de leerstoelen te beklimmen tot ergernis hunner gemeenten.

•Hieruit volgt eene tweede vraag. Waaruit vond die losbandige handelwijze haren oorsprong? en het antwoord is voorhanden.

• Wij voor ons vinden geen ander, als de heerschende geest van het liberalisme in onze Vaderlandsche Kerk, de niet-handhaving der formulieren van eenheid en het straffeloos toelaten eener Ie er vrijheid die tot niets anders, dan tot verdeeldheid en scheuring vroeg of laat aanleiding zal geven.

»Ge volgelijk is het eene een uitvloeisel van het andere en trekt het onze aandacht zeer, dat de Synode zich beijvert de bandeloosheid in kleeding te beteugelen, terwijl zij straffeloos de bandeloosheid in leer en belijdenis duldt.

•Wij voor ons, zien alzoo in dat ambtsgewaad niets anders als een dekmantel der oogeregtigheden, waaraan sommige Predikanten, tot ergeruis hunner gemeente zich schuldig maakten.

• Eu nu vragen wij: bestond er in deze gemeente behoefte, dat dit predik-cosluum een einde moest maken aan de losbandigheid harer Leeraren ? — en met dankbaarheid zeggen wij: neen 1 in gcenen deele!

Sluiten