Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarom schreven zij, dat tindien ook Uwe harten alléén gerigt waren op Gods getuigenissen in Zijn woord geopenbaard, de gemeente, tot roem van Gods genade, die blijmare zou vernemen."

• Gods getuigenis alleen, die daar spreekt: tDoet de ergernistsen weg van uit uw midden," was alléén het wapen dat wij vermeenden U kracht te kunnen geven, den strijd tegen de bedenkingen des vleesches te doen voeren; doch het yleesch heeft geheerscht over den geest, en nu dan ook, staat in datzelfde Godswoord gegriffeld: tDie in zijn zelfs vleesch zaait, zal uit het vleesch t verderfenis maaijen."

• Wij meenen dus allen grond te hebben, M. H.l uit deze laatste consideratie, te moeten afleiden, dat Uwe eigenliefde, en geenszins de liefde voor de gemeente, mede de drijfveer van Uw antwoord is geweest, terwijl wij ten slotte opmerken, dat wij den zegen der Evangelie-prediking niet afhankelijk maken van uiterlijke vormen, maar veeleer van den Evangeliedienaar, die het woord tot ons brengt, en aan de stemming zijns gemoeds waarin hij, als gezant van Christus, tot de gemeente spreekt.

• Het prijsgeven van het regtzinnig standpunt van sommigen Uwer, om een' ingebeelde vrede, waarborgt ons thans niet meer de volharding der regtzinnige Evangelieprediking die op gelijke wijze, om des vredes wille zoude kunnen plaats maken, voor eene zoutelooze zelfvolmaking naar het voorbeeld van een' verhoogden Hemelling en van daar dan ook dat velen Uwer hoorders, met het oog op deze Uwe twijfelachtige handelingen den zegen missen, weleer onder Uwe prediking ondervonden.

• Zietdaar M. H.! de ons voorgenomen taak, naar onze dure roeping, voleindigd.

• Volgaarne blijven wij U allen in onze gebeden gedenken, met de stille hoop: het is beter met eene strijdende Kerk versmaadheid te lijden, om daarna met eene triomferende ons te verblijden in Hem die kracht geeft tot den strijd; want wij weten dat er eenmaal een tijd zal zijn, dat alle menschelijke vonden zullen verouderen en daarom dan ook rigten wij, bij alle wisselingen het oog en hart op

Sluiten