Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het oordeel ten deze, wordt aan den Christen lezer overgelaten; doch wordt hierbij gevoegd de mededeeling overgenomen uit de Goessehe Courant van 16 Februarij 1857: dat bij de Nederlandsche Gereformeerde gemeente te Elberfeld, de phil. doet. v. d. Hetdt , wegens deelneming aan een concert, van het Avondmaal en het ambt van opzigter is uitgesloten geworden.

Met betrekking tot de door Heeren Predikanten gegeven Soiree Littéraire el Musicale wordt het niet ondienstig geacht de mededeeling te doen: dat, tengevolge van het overlijden van het jongste kind vanD". F. P. «T. Sibmacher Zijnen, op 4 Februarij jl., na eene ongesteldheid van slechts twee daaen, die Herderen Leeraar is verhinderdgeworden zijne voorgenomene -en aangekondigde spreekbeurt te vervullen.

Een ieder, die de lotgevallen den mensch overkomende niet aan» een blind toeval toeschrijft, make de gevolgtrekking voor zich zeiven.

Langs dien weg nëemt de verdeeldheid in de Middelburgsche gemeente hoe langer hoe meer toe; waardoor het voor hen die oogen hebben ontvangen om te zien en harten om op te merken bijna eene onmogelijkheid is geworden, de prediking van zoodanige Leeraren te liooren, veel minder zich de Bondszegelen van hen te laten toedienen; en zoo ergens, dan mag hier toch wel de vraag geopperd worden: wie de beroerdere Israël» zijn ?

Te midden dezer spanning bleven, bij de onverschilligheid der meesten, anderen echter niet werkeloos zitten; maar gordden zich aan tot eene voortzetting van den strijd aan de eene, en tot eene dadelijke voorziening in de behoeften der gemeente-leden aan de andere zijde.

Sluiten