Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houden hebben tot de erkende Nederduitsche Hervormde Kerk te behooren. b. door personen die hunne professie maken van maatschappelijke bedieningen en bet Leeraarsambt als bijzaak behouden, zoo als onder anderen, zekeren gepatenteerden zaakwaarnemer te Colijnsplaat, tevens Herder en Leeraar der Nederduitsche Hervormde Gemeente aldaar, en 2. Omdat gelijke regten zijn toegekend, aan de zich noemende

Herstelde Lutherscbe gemeente in ons Vaderland. «Wij leggen dit ons eenigst verzoek Sire! voor U neder, met de bede, dat de God van Nederland, die zich als de Verbonds-JnHOVA van Zijne duurgekochte Kerk heeft geopenbaard, door Zijne vrijmagtige genade en Geest Uw harte neige, opdat de Hervormden in Nederland zich gedrongen gevoelen tot de verheerlijking van den eenigen Naam onder den Hemel tot Zaligheid gegeven.

•Hetwelk doende.

»De Commissie tot stichting van een Kerkgebouw voor leden der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Middelburg."

• Middelburg, Volgen de Naamteekeningen van vier

14 October 1856." daartoe benoemde Leden.

Verschillende vragen werden er gedaan, wat toch die Kerkstichters eigentlijk wilden.

Sommigen meenden, dat reeds bij eene. aansluiting aan de gemeente „Onder het Kruis" of bij die van „van Dyke" in de behoefte der gemeente was voorzien.

Anderen kwam het gedrag der strijdende gemeente-leden raadselachtig voor, waardoor het niet aan geruchten van allerlei aard ontbrak.

Sluiten