Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

provinciale vereenigingen, niet op zich zeiven handelen, maar de besluiten van iedere te houden algemeene vergadering der Nederlandsche Vereeniging, in hunne betrekking als lidmaten der Nederduitsche Hervormde Kerk, ondersteunen.

Men ^.qq geene vertogen meer bij de Kerkelijke besturen; maar de werkzaamheden bepalen zich, om de Regering dei Lands te wijzen op de ontrooving van de goederen en regten door den strijd en het bloed der vaderen verkregen. Iedere handeling der Hooge en Lage Kerkbesturen worde aan de Regering openbaar gemaakt; opdat deze, in overeenstemming met Art. 170 der Grondwet, termen mogen vinden, daaraan een einde te maken, en alzoo de regtvaardigheid der vertogen weerklank vinde bij de Eegering, wier roeping is: ieder Nederlander regt te doen wedervaren.

Ofschoon de Eegering zich niet bemoeit met aangelegenheden van zuiver Kerkelijken aard, zal Zij de handhaving van orde en rust toch wel tot de behandeling Harer aangelegenheden willen erkennen; zoo zal de Eegering, bij volharding der verlogen genoopt worden, om de door Haar in 1816 aangestelde Synode te verpligten, de Gereformeerden bij hunne regten te handhaven, dan wel haar te ontbinden; vermits zij haar mandement van den Staat en niet van de Kerk heeft; en sedert Staat en Kerk van elkander zijn gescheiden, zal de Eegering gevoegelijk aanleiding kunnen vinden, om eene Synode die verdeeldheid en twist veroor•pakt, als een door Haar benoemd ligchaam, te ontslaan, ' en alzoo ongehouden zijn Hare goedkeuring te geven aan rustverstorende reglementen, die thans de jaarlijksche werkzaamheden der Synode uitmaken.

Voorts schenke men den toegang tot de gemeenschappelijke boet- en bidstonden aan die Leeraren, die zuchtende zijn onder het juk der overheerschende reglementen; zoo

Sluiten