Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel eene zekere zweem van billijkheid ontbreken zal. En ondertusschen blijven Ongeloof en Dwaling binnen de Kerken van Nederland meesteren en heerschen — tot dat van hooger hand de tijd zal daar zijn, waarop, met of zonder de medewerking dergenen die eerst geroepen waren, aan het Recht zijn recht, aan de Waarheid hare eer zal wedervaren.

• DA COSTA."

Nog een enkel woord ten slotte.

Aan u mede-Christenen! die geroepen zijt tot de medeerfenis der Heiligen, wordt met allen drang der broederlijke liefde toegeroepen: wacht u voor alltfhaat, nijdigheid en toom, jegens uwe tegenstanders. Bestrijdt met de u geschonkene gaven, wel hunne beginsels, maar wacht u van persoonlijke verbijting en verkettering, gedachtig zijnde dat den mensch noch oordeelen, noch veroordeelen van personen toekomt, want wie onderscheidt u ? Is het niet de genade Gods? Zoo dan, die meent te staan, zie toe dat hij niet valle. En als gij sterk geworden zijt in den Heere, zoodat gij zeggen kunt: //Ik vermag alle dingen door Christus, die mij kracht geeft,'' zijt dan niet hooggevoelende, maar vreest: want de kracht van christtjs wordt in zwakheid volbragt; de zachtmoedigen maakt Hij groot en de nederigen geeft Hij genade.

Die dan een rotsman is inhetEijk der Hemelen, werke zijne zaligheid met kinderlijke nederigheid en naauwgezetheid; hij wake en bidde zonder ophouden: //Heere, leid ons niet in verzoeking !"

Aan u, die zich Gereformeerden noemen, en door uwe maatschappelijks handelingen u onderscheidt, zelfs tot be-

Sluiten