Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nalatenschap uit het Paradijs en hare belijdenis een steen des aanstoots en eene rots der ergernis, en zij behoort onder die dingen, die voor het natuurlijk' menschelijk verstand onbegrijpelijk en onverstaanbaar zijn.

Door de eerste overtreding is de dood met al zijne gevolgen, het eeuwig oordeel, de rampzaligheid en hare voorgaande omstandigheden , rampen, smarten, pijnen en ziekten, in de wereld gekomen en tot alle menschen doorgegaan, omdat ze allen in dien eersten mensch als verbondshoofd gezondigd hebben. O! indien we ons daar verplaatsen, daarginds naar' het verre Oosten, aan de boorden van de rivieren den Eufraat en Hiddekel; indien we in onze herinnering die bijna zestig eeuwen teruggaan en onze aandacht vestigen op die plek of plaats, zoo schoon, zoo welgelegen, dan zullen we gereedelijk moeten toestemmen, dat er nergens uitgelezen er standplaats voor den mensch te vinden was.'O! Edens lusthof! Het Paradijs der Schepping, dat niet alleen van de grootheid van zijnen Maker getuigde, maar ook vervuld was met de heerlijkheid der tegenwoordigheid Gods. Wie zal de schoonheid van deze heerlijke erfenis beschrijven! En niet alleen van zijne omgeving, waar geen krankheid, onreinheid, ziekte of dood toen nog heerschten, maar ook van dien eersten bewoner, die met het hemelsch kleed van reinheid der ziel, met de Goddelijke en edele gaven van heilige kennis of verstand, met de ongekrenkte deugden van volmaakte gerechtigheid en heiligheid bedeeld en versierd was; die niet behoefde te zeggen: „ik ga sterven," terwijl thans het: „en hij of zij stierf," achter onzer aller geschiedenis wordt uitgedrukt of op de laatste bladzijde van ons levensboek wordt geschreven. Neen, de hoogste voorstellingskracht van de meest heilige hier op aarde bereikt thans de werkelijkheid niet van dit heiligdom, van dien tempel der oudheid. We zouden de taal der volmaaktheid moeten spreken, engelenwijsheid moeten bezitten, althans reine wezens moeten zg'n, om het in zijn geheel te omschrijven en te gevoelen. O! het was alles rol-

Sluiten