Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijne goederen, kinderen en gezondheid, of de kwade bejegening van menschen, dat, zoo ze te zamén in eene weegschaal gewogen wérden, ze zwaarder zouden zijn dan het zand aan den oever der zee.

Nu staan al die ellenden en beproevingen onder de machtige regeering van den Heere Jezus als den Zone Gods. Gelijk met Zijne komst in het vleesch de krankheden voor Hem weken, ongeneeslijke ziekten door Hem opgeheven werden en de duivelen voor Hem sidderden of vluchtten, zoo weet Hij nog al deze tegenspoeden in hunne woede te onderdrukken en spreekt nog als tot de stormen en winden daarbuiten en daarbinnen: „Zwijgt, weest stil." En de smartelijkste kwelling en drukkendste ellende moet dan als kaf voor den wind op Zijne stem verdwijnen.

En vraagt men nu waarom zulke diepe wegen met hen gehouden ? Eensdeels om daardoor te Ieeren kennen wat de nalatenschap der zonden heeft teweeg gebracht. Voorts om daaronder verbroken van hart en verslagen van geest te worden, hetwelk een Gode welbehagelijk offer is. Eindelijk om ze van eigen kracht, wijsheid en waardigheid of gerechtigheid te doen afzien en ze voor te bereiden voor hoogere gaven en weldaden des verbonds, voor de zaligmakende geloofswerkzaamheden, het leven in de gevestigde hoop en oprechte liefde en hen alzoo te overtuigen door genade zalig te moeten worden. Anderdeels om een duidelijk inzicht te krijgen in het Testament of verbond der genade, vooral in betrekking tot de Goddelijke Personen, die daarin voorkomen. De Vader in Zijne onbeperkte algenoegzaamheid, in Zijne vrijmachtige wilsbeschikking en eeuwig welbehagen. Luk. 2:14. Mattheus 11 :26.

De Zoon in Zijne oneindige zondaarsliefde, om zich van uit Zijne majestueuse heerlijkheid te vernederen op deze aarde, in de menschelijke natuur van lijden en smart, van smaad en vervolging tot in den dood des kruises, en daardoor het Testament te verzekeren en te verzegelen tot volkomene verlossing

Sluiten