Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der erfgenamen. Lnk. 22 : 20. Hebreen 9 :16 en 17 Vervolgen in zijn Goddelijk bestaan als aan den Vader gehjk, maar als Borg en Middelaar, als de dierbare Losser en Zahgmaker Znns volks, hnnne natnnr in alles gelijkvormig is geworden, mtgenomen de zonden, maar tocb hnnne zonden borgtocbtehjk overnam en daarmede voldeed aan al de eischen der rechtvaardigZl Gods, waarom dan ook bijna Zijne laatste woorden voor Zijne hoogepriesterlijke offerande en dood, waren: ,Het is volbracht.'Moh. 19:30. Als ook in Zijne glansnjke heerlnkheni als Koning, als de meerdere Salomo, die met al een overwonnen hetft over dood en graf, door Zijne opstandmg; «* de dooden, maar ook verhoogd is, ver boven alle overheden en machten, tronen en heerschappijen, tot zelfs aan de rechterW des' eenwigen Vaders, om van daar of Jeruzalem, Zijne dnnrgekochte gemeente,Znnarm en ellendig volk, dat Hij heeft achtergelaten en op Zrjn Naam hopende L t beschermen, te regeeren en te bewaren, opdatzemhun druk niet omkomen en, terwijl ze door het vuur gaan, d ^m hen niet zal aansteken, Jes. 43:2, of door het water, dat het niet over de lippen gaat; zoo zelfs dat ze van achtten moeten erkennen, dat Zijn bestuur wonderujk » en het Znne goedertierenheden zij,, waardoor zij niet zgn omgekomen f Vernield zijn. Voorts om ze te troosten, te sterken of te bemolgen, op zulk eene wijze, dat, als Jakob meent van alles Troofd te zullen worden en uitroept: „Alle deze dmgen zxjn teeen mij," Genesis 42:36, hem dan niet alleen Jozef en Benjamin, maar alles zevenvoudig weder te geven. Om als Elia in moedeloosheid bad, dat zijne ziele stierve en zeide: Het is genoeg; neem nu, Heere! mgne ziele, wantakben met beter dan mijne vaderen," hem dan te spijzigen, tedrenkenen te bekrachtigen, waardoor hij een 40-tal dagen en nachten voortgaat in de woestijn tot den bergHoreb,om de volle gemeenschap Gods aldaar te genieten. I Kon. 19:4 enz. Om, als Asaf bijna uitgegleden was van het spoor der gerechtig-

Sluiten