Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in goede aarde, al heb ik er mij meermalen het ongenoegen van anderen meê op den hals gehaald.

Toch valt dit hard. Miskend, veracht, gescholden te worden alleen omdat men strijdt voor de eere van zijn Koning, omdat men zonder er éenig tijdelijk voordeel van te hebben, zwoegt worstelt en bidt voor anderer zielenheil,_ waarlijk het druischr. tegen ons vleesch in; 'tis dubbel hard, als er zoo weinig of in tgeheel geen vruchten van onzen arbeid worden gezien Doch daar hebben wij niet naar te vragen; dat blijft voor de eeuwigheid bewaard; daar zal" het op hoogst verrassende wijze blijken hoe hierbeneden soms een enkel woord, wellicht gedachteloos uitgesproken, voor dezen of genen het middel ter bekeering is geweest; daar zal het zaadje als een krachtige boom worden^ weergevonden, waarvan men hierbeneden meende te moeten gelooven, dat het vruchteloos aan de aarde toevertrouwd, voor het minst tusschen de doornen verstikt was

Laten wij denken aan die zevenduizend in Israël, die de Heere had doen overblijven, die de knie voor Baal niet hadden gebogen. Ja, die zevenduizend hebben voor den Christen een woord van bemoediging, als het donker rondom of in hem is. Het kan hem weieens bang worden om het hart, als hij het oog vestigt op de diepe verdorvenheid, die hij ziet heerschen m zoo menigen levenskring; als hij opmerkt hoe de zelfzucht en de zonde in weerwil van al den arbeid, aan het menschdom besteed, nog duizenden bij duizenden beheerscht; als hij ervaart hoe de macht der duisternis nog tallooze legers kan aanvoeren tegen het rijk des lichts; als hij ziet hoevelen er geslingerd worden tusschen bijgeloof en ongeloof

Als we arbeiden voor den Heere en het goede bij onze medenienschen trachten aan te kweeken; als we strijd voeren tegen de zonden van bijgeloof en ongeloof,-hoe vaak schijnen Jan onze pogingen ijdel. Hoe menig vader en moeder schijnt tevergeefs te bidden en te werken, opdat hunne kinderen den Heere met vergeten. Hoe menigeen zoekt na jarenlangen arbeid

Sluiten