Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lieden op zich genomen, en mijne smarten, die heeft Hij gedragen!" — dan bedaart dat wel weêr. Het is wel gebeurd, dat ik, op weg om naar de kerk te gaan, kermde van pijn en ik mij daarvan verlost gevoelde, zoolang de godsdienstoefening duurde. En zoo zal het ook wel zijn bij mgn uitgang uit dit leven: stervensnood — stervenskracht.

Wanneer wij het oog vestigen op al de verwarringen, die er tegenwoordig in de wereld zijn, dan moeten wij onwillekeurig vragen: «Wat zal dat worden!" Waar scheuringen en beroeringen zijn, daar kan 's Heeren Geest niet wonen en werken. Zoolang daar geen bukken is voor de hooge Majesteit Gods, zal men den waren vrede niet deelachtig worden. Men moge zich tevreden stellen met een ingebeelden vrede, — de zoodanigen zjjn wijs bij zichzelf. Het oordeel zal van het buis Gods beginnen, doch de Heere regeert; en daarom, wie maar met een Paulus mag uitroepen: „Ik ellendig mensch! wie zal mij verlossen?" — voor hem is er nooit gevaar te vreezen. Daar moet het heen, en op dien grond kunnen wij bij ons vertrek uit de wereld ons bezwijkend hoofd en hart gerust neêrleggen. Nogeens: God regeert, — en dat zij immer onze waarborg, wat de koningen der aarde ook mogen beramen. Wetend of onwetend, willens of onwillens zijn zij dienstbaar om het Goddelijk plan over de Kerk te helpen uitvoeren, vaak geheel tegen hun oogmerk en bedoelingen. Eén wenk, van den troon nedergedaald, neigt alle menschelijke besluiten ten goede of maakt ze tot zotheid. Jehova vernietigt den raad der" Heidenen; Hij breekt de gedachten der volken; Zijn raad zal bestaan, en Hij zal al Zg'n welbehagen doen.

Wanneer men zich ongesteld gevoelt naar het lichaam, dan brengt ons dit dikwijls tot den Heere, van wien onze hulpe komen moet; en wanneer de Satan dat bemerkt, dan laat hij niets onbeproefd om u daarvan af te brengen. Met allerlei.

Sluiten