Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christus, en hoe dichter bij den Heere, hoe ellendiger hij zich bevindt. Daarom ziet hij in anderen al het uitnemende wat zij bezitten van en voor den Heere. Dan zeg ik weieens: „Ik ben maar een achterblijver." Vandaar ben ik altijd maar bezorgd en beangst, dat anderen méér van mij denken dan ik in waarheid ben. Ik heb eens het ongenoegen Gods ondervonden over den hoogmoed van^ontvangen genade. Vandaar, dat de Heere mij tot nog toe in de vallei van ootmoed houdt, al zien anderen ook iets verhevens in mij, evenals onlangs een vriend, die zeide: „Ik dank u hartelijk, dat gij voor mij gebeden hebt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige vermag veel."

O! ik moest tot den Heere roepen: „Neen, Heere! ik ben geen rechtvaardige; ik ben maar een niets beduidend schepsel. Zonder Uwe hulp, zonder Uwen bijstand kan ik niets doen, vooral niet wat goed is."

Met David riep ik uit: „Bewaar mij voor trotschheden; laat ze nooit meer over mij heerschen. Wat heb ik, dat ik niet heb ontvangen! Maak mij nederig en klein gelijk een kind."

Niets is er hierbeneden, waarin ik rust kan vinden voor mijn gemoed. Alles zie ik om mij vergaan. Het eeuwige alleen kan mijne behoefte vervullen. Daarom zoek ik U, o, God! met mijn geheele hart; ik zie uit naar Christus, die mijne hope is. Ver boven de sterren ligt mijne bestemming, die ik zoeke, waarnaar ik jage, opdat ik die, gelijk zoovele.anderen, eens moge bereiken. Heere, mijn God! ik heb weêr bij vernieuwing mogen aanschouwen het loon, den godvreezenden door U bereid; ik gedenk er aan hoe Gij niet goedgunstigheid hebt bekroond allen, die U liefhebben. Door het geloof, dat zij openbaarden, waren ze U welgevallig. Gij toondet steeds een behagen te hebben in liefde, in godzaligheid, in nederigheid en onderwerping. Och! dat mgne wegen gericht wierden naar het pad Uwer inzettingen. Leid mij in Uwe Waarheid! Heere! bewaar mij in Uwen Naam, opdat de zonde over mij

Sluiten